Miło nam poinformować, że z dniem 08.09.2020 Spółka Daily Credit zmieniła nazwę na Giantus

Zmiana nazwy Spółki i marki nie wymaga od Ciebie żadnych dodatkowych działań.

Co się zmieni:

- grafika strony internetowej i logo firmy

- domena internetowa dailycredit.pl zmieni się na giantus.pl

- adresy poczty elektronicznej (np. info@dailycredit.pl zmieni się na info@giantus.pl)

Bez zmian pozostają zawarte umowy pożyczkowe, hasła i loginy do profilu Klienta, numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat, adres firmy, numery telefonów.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 87 777 00 02 |
Back

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin reguluje rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Giantus - Giantus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000726954, wysokość kapitału zakładowego: 200 000 PLN, NIP: 8442362129, REGON: 369941337;
 2. Serwis - udostępniony przez Giantus serwis internetowy pod adresem: www.giantus.pl za pomocą którego Giantus świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
 3. Usługa - usługi świadczone przez Giantus drogą elektroniczną wymienione w § 4 Regulaminu
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usług za pośrednictwem Serwisu na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
 5. Profil Klienta - indywidualne konto Użytkownika w Serwisie utworzone w momencie prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego;
 6. Login - adres e-mail Użytkownika;
 7. Hasło - ciąg znaków numerycznych lub alfa-numerycznych ustanowiony przez Użytkownika;
 8. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 9. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim, zarejestrowany Użytkownik zawierający Umowę Pożyczki z Giantus w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który najpóźniej w chwili składania Wniosku o udzielenie Pożyczki ukończył osiemnaście lat oraz nie przekroczył siedemdziesięciu pięciu lat, posiada numer PESEL oraz stałe zameldowanie na terenie Polski;
 10. Formularz rejestracyjny - formularz udostępniony Użytkownikom w celu utworzenia Profilu Klienta oraz złożenia pierwszego Wniosku o udzielenie Pożyczki;
 11. Umowa Pożyczki - każda Umowa Pożyczki zawarta pomiędzy Giantus a Pożyczkobiorcą, określająca tryb, sposób i warunki udzielenia pożyczki Pożyczkobiorcy oraz jego prawa i obowiązki;
 12. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
 13. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

§3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
 2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej pod adresem www.giantus.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 6. Serwis internetowy www.giantus.pl umieszczony jest na serwerze spółki IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Geodetów 16
 7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

§4. ZAKRES USŁUG

Giantus za pośrednictwem Serwisu świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

 1. Utworzenie i prowadzenie Profilu Klienta;
 2. Składanie wniosków o udzielenie pożyczki;
 3. Dokonywanie samodzielnej aktualizacji danych osobowych w Profilu Klienta;
 4. Podgląd listy udzielonych pożyczek, a także możliwość pobierania umów pożyczek;
 5. Podgląd aktualnego stanu zobowiązania Użytkownika wynikającego z zawartej Umowy Pożyczki;
 6. Podgląd harmonogramu spłaty wynikającego z Umowy Pożyczki;
 7. Udostępnienie informacji o aktualnej ofercie, sposobie uzyskania pożyczek oraz spłaty

§5. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
  2. używanie przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub podobnej obsługującej pliki Cookies oraz JavaScript,
  3. do założenia Profilu Klienta wymagany jest dostęp do poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.
 3. Wyłączenie obsługi plików Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, ale może w szczególnych przypadkach powodować utrudnienia w połączeniu z Serwisem. Giantus nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z wyłączenia przez Użytkownika obsługi Cookies.
 4. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób naruszający bezpieczeństwo systemu informatycznego, wprowadzanie złośliwego oprogramowania, dostarczanie treści o charakterze bezprawnym i zakłócającym prawidłowe działanie Serwisu.
 5. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL.

§6. REJESTRACJA I UMOWA POŻYCZKI

 1. Rejestracja następuje w drodze wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.giantus.pl
 2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych informacji oraz danych osobowych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych kompletnych, prawdziwych i aktualnych. W przypadku zmiany danych podanych w trakcie rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do ich uaktualnienia.
 4. Przed zakończeniem procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Giantus za prawdziwość i poprawność złożonych oświadczeń, jak również danych podanych podczas rejestracji
 6. Użytkownik samodzielnie ustanawia Login i Hasło i zobowiązany jest do nieprzekazywania powyższych danych logowania osobom trzecim. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim Loginu lub Hasła.
 7. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu w Serwisie uważa się za dokonane samodzielnie przez Użytkownika.
 8. Założenie konta w Serwisie następuje niezależnie od ewentualnego zawarcia Umowy Pożyczki.
 9. Prawo do złożenia Wniosku o udzielenie Pożyczki przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który skutecznie dokonał rejestracji w Serwisie oraz zaakceptował niniejszy Regulamin oraz warunki Umowy Pożyczki proponowane przez Giantus.
 10. Pożyczka udzielana jest na podstawie Wniosku o udzielenie Pożyczki na warunkach uzgodnionych przez strony w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, po przeprowadzaniu weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przez Giantus.
 11. Umowa pożyczki zostaje zawarta w momencie dokonania przelewu przez Giantus kwoty pożyczki na konto wskazane przez Pożyczkobiorcę, w związku z czym, niepodpisanie, jak też nieodesłanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę nie oznacza, że nie doszło do zawarcia Umowy Pożyczki.

§7. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Spółkę drogą elektroniczną rozpoczyna się wraz z wejściem na stronę Serwisu i wypełnieniem przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego. Zaznaczenie pola „Zarejestruj się” skutkuje zawarciem Umowy o Profil Klienta pomiędzy Użytkownikiem a Giantus.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Profil Klienta, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Giantus lub na adres e-mail info@giantus.pl w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy o Profil Klienta w każdym czasie.
 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z usług odpłatnych odstąpienie lub wypowiedzenie umowy o Profil Klienta będzie możliwe z chwilą zakończenia stosunku prawnego wynikającego z zawartej Umowy Pożyczki.
 5. Realizacja dyspozycji odstąpienia lub wypowiedzenia jest równoznaczna z usunięciem Profilu Klienta.
 6. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jak i jej rozwiązanie nie mają żadnego wpływu na ważność zawartych Umów Pożyczek.
 7. Giantus zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.

§8. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Giantus Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy szczegółowo opisane w Polityce Prywatności zamieszczonej pod adresem www.giantus.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Giantus treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 4. W przypadku uzyskania przez Giantus wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Giantus może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są każdorazowo przekazywane Użytkownikowi podczas pozyskiwania tych danych osobowych.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Giantus (ul. Tadeusza Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Giantus (info@giantus.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Giantus (numer telefonu 87 777 00 02).
 2. Giantus rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Giantus poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji Giantus poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Giantus w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Giantus udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Użytkownika.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Giantus zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Giantus zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych lub weekendy i trwały jak najkrócej.
 2. Użytkownik związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 3. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu i tym samym Pożyczek oferowanych przez Pożyczkodawcę.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Giantus w ramach Serwisu będą rozstrzygane w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Giantus zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail. Zmieniony Regulamin jest również zamieszczany na stronie Internetowej Serwisu.
 8. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który nie wypowie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.

 

OPŁATY WARTOŚĆ OPŁATY UWAGI
Opłata za zwrot nadpłaty 2,99 PLN Koszt przelewu nadpłaty na rachunek Klienta