Miło nam poinformować, że z dniem 08.09.2020 Spółka Daily Credit zmieniła nazwę na Giantus

Zmiana nazwy Spółki i marki nie wymaga od Ciebie żadnych dodatkowych działań.

Co się zmieni:

- grafika strony internetowej i logo firmy

- domena internetowa dailycredit.pl zmieni się na giantus.pl

- adresy poczty elektronicznej (np. info@dailycredit.pl zmieni się na info@giantus.pl)

Bez zmian pozostają zawarte umowy pożyczkowe, hasła i loginy do profilu Klienta, numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat, adres firmy, numery telefonów.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 87 777 00 02 |
Back

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.giantus.pl, zwanej dalej „Stroną”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony, w tym składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Giantus Sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000726954, NIP: 8442362129, REGON: 369941337, właściciel Strony.

Z Administratorem można kontaktować się osobiście w siedzibie spółki, korespondencyjnie na ww. adres, pod nr tel. stacjonarnego (87) 777 00 02, tel. kom. 607 603 356 lub adresem email: info@giantus.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych na adres email: iod@giantus.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki.

Sposoby gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy:

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe:

 1. na podstawie niezbędności przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) – w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki, prowadzenia obsługi Klienta w toku jej realizacji, a także dochodzenia i zabezpieczenia wynikających z niej roszczeń oraz prowadzenia działań windykacyjnych, w tym przeniesienia wymagalnych wierzytelności na osoby trzecie,
 2. na podstawie niezbędności ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w celu identyfikowania i zapobiegania nadużyciom finansowym, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej,
 3. na podstawie niezbędności ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – w celu prowadzenia księgowości i rachunkowości Administratora,
 4. na podstawie niezbędności ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – w celu:
  • badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej,
  • zapobieganiu i wykrywania nadużyć, wyłudzeń i oszustw na szkodę Administratora,
  • analizy biznesowej i statystycznej danych dotyczących udzielanych pożyczek oraz prowadzonych działań marketingowych w celu prowadzenia działań z zakresu zarządzania ryzykiem, podnoszenia jakości usług i dostosowywania produktów do potrzeb rynkowych,
  • archiwalnym i dowodowym,
  • marketingowym co do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy pożyczki,
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) – w celu marketingu produktów i usług Administratora wobec potencjalnych oraz byłych klientów Administratora po zakończeniu umowy pożyczki.

Zakres przetwarzanych danych

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy Pożyczki. Wobec tego będziemy przetwarzać następujące dane:

Okres, przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez następujące okresy:

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych mogą mieć:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).

Prawa jakie masz w stosunku do swoich danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:

W przypadku, w którym Twoje dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Dobrowolność podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Adres IP

Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Stronę, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony.

Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt info@giantus.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki.

Zmiany Polityki Prywatności

W przypadku zmiany praktyk stosowanych w zakresie przetwarzania danych osobowych lub konieczności zmiany niniejszych zasad na mocy obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa lub wytycznych wydanych przez właściwe organy, Giantus Sp. z o.o. może jednostronnie zmienić niniejsze zasady w dowolnym czasie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie.

Data określona poniżej jest datą rozpoczęcia obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data 09.06.2020