Miło nam poinformować, że z dniem 08.09.2020 Spółka Daily Credit zmieniła nazwę na Giantus

Zmiana nazwy Spółki i marki nie wymaga od Ciebie żadnych dodatkowych działań.

Co się zmieni:

- grafika strony internetowej i logo firmy

- domena internetowa dailycredit.pl zmieni się na giantus.pl

- adresy poczty elektronicznej (np. info@dailycredit.pl zmieni się na info@giantus.pl)

Bez zmian pozostają zawarte umowy pożyczkowe, hasła i loginy do profilu Klienta, numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat, adres firmy, numery telefonów.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 87 777 00 02 |
Back

Klauzula informacyjna partner

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Giantus Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Kościuszki 47C. Z Administratorem można kontaktować się osobiście w siedzibie spółki, korespondencyjnie na ww. adres, pod nr tel. stacjonarnego (87) 777 00 02, tel. kom. 607 603 356 lub adresem e-mail: info@giantus.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych na adres email: iod@giantus.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki.
 3. Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  2. prowadzenia rachunkowości Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  3. zapobieganiu i wykrywania nadużyć, weryfikacji wiarygodności płatniczej Kontrahenta, ustalenia i obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 4. Dane osobowe Kontrahenta mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
  1. personel i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Kontrahenta;
  2. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i na podstawie jego polecenia (tj. usługi płatności elektronicznych, IT i wsparcia technicznego, księgowe, pocztowe, telekomunikacyjne, przewozowe, archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, drukarskie; instytucje bankowe, finansowe, firmy doradcze i consultingowe, kancelarie prawne) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy,
  3. klienci i kontrahenci Administratora w zakresie danych kontaktowych,
  4. inni Administratorzy, w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania.

  Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Kontrahenta jest brak możliwości nawiązania lub realizacji współpracy z Giantus.
 6. Dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez następujące okresy:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane przez okres jej realizacji, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z jej tytułu,
  2. dane osobowe w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
  3. dane osobowe przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane do czasu zrealizowania tego interesu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, nie dłużej jednak niż do upływu ww. terminów.
 7. Dane osobowe Kontrahenta nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 8. Kontrahentowi przysługuje prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kontrahenta z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.