Miło nam poinformować, że z dniem 08.09.2020 Spółka Daily Credit zmieniła nazwę na Giantus

Zmiana nazwy Spółki i marki nie wymaga od Ciebie żadnych dodatkowych działań.

Co się zmieni:

- grafika strony internetowej i logo firmy

- domena internetowa dailycredit.pl zmieni się na giantus.pl

- adresy poczty elektronicznej (np. info@dailycredit.pl zmieni się na info@giantus.pl)

Bez zmian pozostają zawarte umowy pożyczkowe, hasła i loginy do profilu Klienta, numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat, adres firmy, numery telefonów.

Masz pytania? Zadzwoń do nas: 87 777 00 02 |
Back

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Giantus Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Kościuszki 47C. Z Administratorem można kontaktować się osobiście w siedzibie spółki, korespondencyjnie na ww. adres, pod nr tel. stacjonarnego (87) 777 00 02, tel. kom. 607 603 356 lub adresem email: info@giantus.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych na adres email: iod@giantus.pl lub pisemnie na adres ul. Kościuszki 47C, 16-400 Suwałki.
 3. Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe:
  1. na podstawie niezbędności przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) – w celu zawarcia i wykonania umowy pożyczki, prowadzenia obsługi Klienta w toku jej realizacji, a także dochodzenia i zabezpieczenia wynikających z niej roszczeń oraz prowadzenia działań windykacyjnych, w tym przeniesienia wymagalnych wierzytelności na osoby trzecie,
  2. na podstawie niezbędności ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w celu identyfikowania i zapobiegania nadużyciom finansowym, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innej działalności przestępczej,
  3. na podstawie niezbędności ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – w celu prowadzenia księgowości i rachunkowości Administratora,
  4. na podstawie niezbędności ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – w celu:
   • badania wiarygodności i oceny zdolności kredytowej,
   • zapobieganiu i wykrywania nadużyć, wyłudzeń i oszustw na szkodę Administratora,
   • analizy biznesowej i statystycznej danych dotyczących udzielanych pożyczek oraz prowadzonych działań marketingowych w celu prowadzenia działań z zakresu zarządzania ryzykiem, podnoszenia jakości usług i dostosowywania produktów do potrzeb rynkowych,
   • archiwalnym i dowodowym,
   • marketingowym co do produktów i usług oferowanych przez Administratora – w okresie obowiązywania umowy pożyczki,
  5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) – w celu marketingu produktów i usług Administratora wobec potencjalnych oraz byłych klientów Administratora po zakończeniu umowy pożyczki.
 4. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez następujące okresy:
  • w przypadku zawarcia Umowy Pożyczki - do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym upłynął okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, jednak nie krócej niż 6 lat – przez taki okres mamy obowiązek przechowywać dane ze względów podatkowych i rachunkowych,
  • w przypadku złożenia wniosku o pożyczkę, ale odmowy jej udzielenia - do momentu rezygnacji z usługi prowadzenia profilu Klienta, jednak nie krócej niż 5 lat - przez taki okres mamy obowiązek przechowywać dane ze względu na przepisy prawa w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy,
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych - do momentu jej wycofania lub do realizacji celu przetwarzania.
 5. Dostęp do Twoich danych mogą mieć:
  • nasz personel i podwykonawcy odpowiedzialni za obsługę umów pożyczek;
  • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie polecenia (tj. usługi księgowe, płatności elektronicznych, IT i wsparcia technicznego, telekomunikacyjne, pocztowe, marketingu online, archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, instytucje bankowe, finansowe, firmy doradcze, consultingowe i prawne),
  • podmioty współpracujące z nami w zakresie obsługi Klienta i przy procesach odzyskiwania należności w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania umowy,
  • inni Administratorzy, w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania,
  • biura informacji gospodarczej w celu oceny zdolności kredytowej,
  • uprawnione do tego organy państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Pożyczki.
 7. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.
 8. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku, w którym Twoje dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 10. W przypadku, w którym Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).